Kategorie

Reklama

ROSSI-SHOP- Ladislava Ordeltová

Padělky IX/3916

760 01  Zlín

rossignol.zlin@seznam.cz

tel. 774701711

(v případě, že se nás nemůžete dovolat, obsluhujeme zákazníky na prodejně, vyčkejte, zavoláme Vám zpět nebo nám napište email, budeme se snažit Vám odpovědět co nejrychleji.)

ičo: 69690057

dič: cz7356014116

 

Upozornění k ochraně osobních údajů zákazníků tohoto eshopu:

 

Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Dalším využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

 

Pokud jste se rozhodli stát zákazníky naší firmy Ladislava Ordeltová, Pradlisko 8, 763 41 Ludkovice, IČ 69690057, staneme se po registraci správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění kupní smlouvy budeme evidovat tyto údaje o Vás jako odběrateli: Jméno, Příjmení, Jméno, Adresu  číslo bankovního účtu, Email, Telefon,  Kontakt pro fakturace (jméno, příjmení, telefon, email), Kontakt pro objednávky (jméno, příjmení, email, telefon), Kontakt pro reklamace (jméno, příjmení, email, telefon, Údaje pro analýzu a statistiku reklamní činnosti: údaje o prohlížených produktech a údaje o Vaší IP adrese po dobu trvání obchodního vztahu a v případě neaktivního obchodního vztahu 5 let a dále případně dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence dat , která jsou nutná pro vyřízení Vaší objednávky zboží a pro sběr dat potřebných pro správnou nabídku prodávané zboží,  ze zákonných důvodů a v oprávněném zájmu.

Údaje, které získáme při Vaší registraci předáváme pouze a jen spolupracující osobě-dopravci zboží České poště. Údaje o ochraně oobních údajů ze strany České pošty najdete zde:

https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

Získané údaje dalším třetím osobám nepředáváme a nevyužíváme je k rozesílání nevyžádáných reklam. Údaje máme řádné uloženy a chráněny proti jejich zneužití.


Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email rossignol.zlin@seznam.cz

 


1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy 

   Ladislava Ordeltová

Pradlisko 8, 763 41 Ludkovice

doručovací adresa: ROSSI-SHOP, Ladislava Ordeltová, Padělky IX/3916, 760 01  Zlín

telefon pro dopravce:  774-701 711

Ičo: 69690057  dič: cz7356014116


(dále jen „účet prodávajícího“)

(dále společně jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rossi-shop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.rossi-shop.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je vytvořen uživatelský účet a kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující též provádět objednávání zboží.
  • Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.      OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

  • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
  • Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).
  • Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání.
  • Prodávající má právo objednávku stornovat a odstoupit tak od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:
   • zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,
   • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
   • byla chybně stanovena cena zboží,
   • bez udání důvodu.

4.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
  • Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

5.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží“).
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
  • Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cena zboží navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží dále jen „kupní cena“.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu společně se zbožím.

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  • Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností.
  • Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.
  • Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v oddělení způsob dopravy, který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

7.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1831 odst. 1 NOZ, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. "7 a" či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14 dní od obdržení odstoupení.
  • Pro vrácení zboží doporučujeme následující:
   • zboží zasílejte nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
   • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.),
   • pokud možno v původním obalu
   • předejdete tak snížení hodnoty vráceného zboží, které by mohlo vzniknout v důsledku nakládáním se zboží jinak, než je nutné nakládat s ohledem na jeho povahu

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. "7 b" obchodních podmínek a splnění výše uvedených podmínek vrácení zboží se kupní smlouva od počátku ruší.

  • Ve lhůtě deseti (5) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. "7 c" obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či mu nebyla jiným způsobem snížena jeho hodnota.
  • V případě, že ze strany kupujícího byla snížena hodnota vráceného zboží bude prodávajícím tato snížená hodnota vyčíslena a odečtena od kupní ceny o čemž bude kupující informován.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. "7 b" obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 dní (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží zpět.
  • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Doporučujeme: zboží zasílejte v původním obalu zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem). Ideálně zboží zabalte do papíru, kartonu, folie či vložte do krabice.
  • Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy zboží zaslat pojištěné a doporučeně (doporučeně neznamená na dobírku! – zboží zaslané dobírkou nebude převzato).

8.      ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  • Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
  • Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.
  • V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list je nutno předložit při uplatnění reklamace.
  • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.
  • Při uplatnění reklamace je nutno uvést celou adresu reklamujícího, název a označení výrobku , datum uzavření kupní smlouvy, délku používání výrobku, označit reklamovanou vadu a přiložit kopii daňového dokladu o zakoupení výrobku.

9.      VÝHRADA VLASTNICTVÍ

  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.
  • Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakýkoliv právní úkon směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu.

10.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s  jeho určením.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.
  • Provozovatel neručí za chyby, odlišnosti nebo chybějící části v textu vzniklé použitím jednotlivého webového prohlížeče. Kupující bere na vědomí, že je povinnen a oprávněn si informace, které mu nebyly prohlížečem zobrazeny správně nebo nebyly zobrazeny vůbec, vyžádat před uzavřením kupní smlouvy. Pokud si tyto informace nevyžádá a kupní smlouvu uzavře, nelze toto považovat za chybu prodávajícího a to vzhledem k tomu, že prodávající není schopen být informován, které údaje o zboží byly prohlížečem kupujícího technicky kupujícímu do počítače staženy. Tato skutečnost neovlivňuje, ale právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží.
  • Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit.

11.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací prodávajícím.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k  prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
  • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
  • Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12. Řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce europa.eu/consumers/odr/.

8.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího.
  • Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.
  • Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět nebo uloženo do vysvětlení důvodu záslání zpět.
  • Zboží, které bylo zasláno zpět s dopisem, který není odstoupením od smlouvy, bude uloženo. Pokud i dodatečně nebude doručeno odstoupení od smlouvy, bude zboží zasláno zpět.
  • Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.
  • Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
  • Pro korespondenci lze také použít elektronickou komunikaci - ta však může být bez záruky z důvodu technických.
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího

Ladislava Ordeltová, Pradlisko 8, 763 41  Ludkovice  ičo: 69690057  dič:cz7356014116

adresa pro doručování reklamací, korespondence a vracení zboží:

Rossi-shop, Ladislava Ordeltová, Padělky IX/3916,  760 01  Zlín

telefon pro dopravce: 774-701 711

email: rossignol.zlin@seznam.cz

Prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Prodávající je povinnen zveřejnit jejich nové znění.

 

Reklamační řád

 

 

1.      ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Zákon ukládá prodejci reklamaci vyřídit nejpozději do 30. dne od zahájení reklamačního řízení. Pro urychlení reklamačního procesu nás prosím informujte o zaslání reklamace v předstihu emailem. Reklamační řízení je zahájeno doručením reklamace prodávajícímu.
  • V zájmu urychlení celého procesu reklamace ve vlastním zájmu vždy vyplňte a zašlete reklamační formulář společně s kopií daňového dokladu a přiložte k zasílanému zboží. Reklamační formulář Vám bude zaslán na vyžádání emailem. Žádejte na emailu:

rossignol.zlin@seznam.cz

2.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek www.rossi-sport.cz
 • Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
 • "Prodávající" je právnická osoba - provozovatel internetového obchodu www.rossi-shop.cz uvedený v Obchodních podmínkách.
 • "Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

3.      PŘEVZETÍ ZÁSILKY

  • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:
   • neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny páskou prodejce nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem který vzniklou situaci řeší.
   • nepoškození zboží: Kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.
  • Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v prvním bodu tohoto odstavce, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede kupující.
  • Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku po převzetí zboží, již není možné uznat.
  • Nedodržením doporučeného postupu však kupujícímu nevzniká žádné omezení jeho zákonných práv jako je např. možnost uplatnit reklamaci vadně dodaného zboží. Nicméně při vyřizování této reklamace může prodávající spotřebiteli prokázat, že zboží nebylo poškozeno přepravou a že bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Kupující by tak ve vlastním zájmu měl dodané zboží zkontrolovat způsobem, který je výše uveden.

4.      ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
  • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
  • Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
   • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
   • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
   • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu (nejméně tři vady) nebo opakovaně (3x reklamace opětovaně vyskytující se vady nebo 4x reklamace různých vad) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
   • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši – vzniká nová záruka, která začíná běžet převzetím nového zboží kupujícím.

5.      ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  • To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.      VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  • V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30. dne ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
  • Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
  • Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
  • Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
  • Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace.
  • Prodávající či servisní středisko nejsou povinni po řádném vyřízení reklamace kupujícího o tomto informovat.
  • Po ukončené reklamaci si může kupující zboží převzít osobně, případně zažádat o zaslání přímo na adresu kupujícího.
  • Záruku není možné uplatnit v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
   • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
   • Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí (vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd.) závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku.

7.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.
  • Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.
  • V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější způsob vyřízení procesu reklamace.
  • Prodávající může s přihlédnutím k povaze reklamace a charakteru reklamovaného zboží vyřešit reklamaci bez nutnosti zasílat zboží na adresu Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn změnit Reklamační řád. Prodávající je povinnen zveřejnit jeho nové znění.


DomůDomů